fbpx
процеси

Обезбедување на квалитет

Реплек Фарм работи по принципите на Европската Добра производна пракса (ЕУ GMP), водичите на ICH (Интернационална конференција за хармонизација), PIC’S (Scheme за соработка во фармацевтска инспекција), WHO (Светската здравствена организација), меѓународните стандарди (ISO), стандардот за управување со животната средина ISO 14001: 2004 (прв сертификат од 03.2008 година, издаден од SGS – Швајцарија).

Ги почитуваме и унапредуваме основните еколошки аспекти во однос на бучава, отпад, прашина и максимално ја рационализираме потрошувачката на енергија, вода и останатите природни ресурси.

Наша цел е заштита и континуирано подобрување на квалитетот на живот и животната средина, како морална посветеност кон сегашната и иднината генерации.

Реплек Фарм

Сертификати