fbpx

Алпразолам

Alprazolam
Таблети 0,25 mg
Таблети 0,5 mg
Таблети 1 mg

ATC N05B A12
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Третманот треба да биде што е можно пократок. Се препорачува пациентот да се контролира во периоди не подолги од 4 недели и да се процени потребата за продолжување на третманот, особено во случаи кога пациентот е без симптоми. Вкупното траење на третманот не би требало да биде подолго од 8 до 12 недели, вклучувајќи го и времето потребно за постепено намалување на дозата, до потполно престанување на примената.

Во одредени случаи може да биде потребна и подолга примена; во такви случаи, пред одлуката за продолжување на примената на алпразолам, лекарот треба повторно да го процени статусот на пациентот. Притоа треба да се има во предвид дека, како и кај другите бензодиазепини, долготрајната примена на лекот кај некои пациенти може да предизвика зависност.

Оптималната доза на алпразолам треба индивидуално да се приспособи, во зависност од тежината на симптомите и одговорот на терапијата. Треба да се применува најмалата ефективна доза. Дозирањето треба повторно да се евалуира во интервали не подолги од 4 недели. Вообичаените дози се наведени подолу; кај некои пациенти кај кои се потребни повисоки дози, дозата на лекот треба да се зголемува претпазливо, за да се избегне појавата  на несакани дејства. Кога е потребно зголемување на дозата, прво треба да се зголеми вечерната доза. Општо земено, на пациентите кои претходно не примале психотропни лекови, како и на пациентите со хроничен алкохолизам, потребни им се помали дози.

Дозата секогаш треба постепено да се намалува. За време на прекин на третманот со алпразолам, дозата треба постепено да се намалува во согласност со добрата медицинска пракса. Се препорачува дневната доза на алпразолам да се намалува за не повеќе од 0.5 mg на секои три дена. Кај некои пациенти може да биде потребно дури и побавно намалување на дозата.

Како и кај другите бензодиазепини, постарите пациенти, поради намалениот клиренс, поосетливи се на дејството на алпразолам.

Анксиозност: 0.25 mg до 0.5 mg три пати на ден. Ако е потребно дозата може да се зголеми до вкупно 3 mg дневно.

Геријатриски пациенти или присуство на исцрпувачка болест: 0.25 mg два до три пати на ден. Дозата може постепено да се зголемува ако е потребно и ако пациентот добро ја поднесува.
Педијатриски пациенти: Безбедноста и ефикасноста на алпразолам кај деца и адолесценти под 18 годишна возраст, не е  утврдена. Поради тоа, не се препорачува примена на алпразолам кај оваа популација.

Во случај на појава на несакани дејства, дозата треба да се намали. Се препорачува редовно да се евалуира лекувањето и што е можно побргу да се прекине со примената на лекот. Ако е потребна долготрајна примена, треба да се земе во предвид интермитентна примена на лекот, со цел да се минимизира ризикот од појава на зависност.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 0.25 mg алпразолам.
1 таблета содржи 0.5 mg алпразолам.
1 таблета содржи 1 mg алпразолам.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Алпразолам е индициран за краткотраен третман на умерени или тешки анксиозни состојби и анксиозност поврзана со депресија. Индициран е само кога нарушувањето е тешко, онеспособувачко или при тежок стрес за пациентот.
Алпразолам не треба да се применува за краткотраен третман на блага анксиозност, како што се анксиозноста или напнатоста поврзани со стрес од секојдневниот живот. Бидејќи ефикасноста на Алпразолам во третман на депресија и фобични или опсесивни состојби сеуште не е утврдена, треба да се земе во предвид посебен третман.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Алпразолам е контраиндициран кај пациенти со позната хиперсензитивност кон бензодиазепини, алпразолам или било која друга состојка на лекот.
Бензодиазепините, исто така, се контраиндицирани кај пациенти со миастенија гравис, тешка респираторна инсуфициенција, “sleep apnea” синдром, тешка хепатална инсуфициенција.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 таблети од 0.25 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 таблети од 0.5 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 таблети од 1 mg во блистер пакување.