fbpx

Пароксетин

Paroxetine
Филм-обложени таблети 20 mg
Филм-обложени таблети 30 mg                     
ATC N06A B05
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Се препорачува употреба на пароксетин еднаш на ден, наутро со оброк.

Таблетите треба да се проголтаат цели, без џвакање.

Тешки Депресивни Епизоди

Препорачана доза е 20 mg пароксетин на ден. Подобрувањето обично се јавува по една недела од лекувањето, но станува евиденнтно од втората недела на терапијата.

Како и со останатите антидепресиви, три до четири недели од почетокот на лекувањето дозирањето мора да се контролира и зависно од клиничкиот одговор, да се корегира. На пациентите, кои не одговараат на терапијата со 20 mg пароксетин на ден, дозата им се зголемува постепено за по 10 mg согласно со терапевтскиот ефект на лекот, до максимална доза од 50 mg пароксетин на ден.

Пациентите со депресија треба да се лекуваат доволно долго (најмалку 6 месеци), за да исчезнат симптомите.

Опсесивно-Компулзивно Нарушување

Препорачана доза е 40 mg пароксетин на ден.

Лекувањето започнува со 20 mg пароксетин на ден и дозата може постепено да се зголемува за по 10 mg, зависно од терапевтскиот ефект на лекот, до постигнување на препорачаната доза. Ако и по неколку недели терапија со препорачаната доза на пароксетин нема соодветен клинички одговор, подобрување кај поедини пациенти може да се постигне со постепено зголемување на дозата, најмногу до 60 mg пароксетин на ден.

Пациентите со опсесивно-компулзивно нарушување треба да се лекуваат доволно долго за да исчезнат на симптомите на болеста. Тоа може да биде период од неколку месеци или уште подолго.

Панично Нарушување

Препорачана доза е 40 mg пароксетин на ден. Лекувањето започнува со 10 mg пароксетин на ден и дозата постепено се зголемува за по 10 mg, зависно од терапевтскиот ефект на лекот. Се препорачува ниска почетна доза за да се избегне можно влошување на симптомите на паника, до што обично доаѓа во раната фаза на лекувањето на ова нарушување.

Ако и по неколку недели терапија со препорачаната доза на пароксетин нема соодветен клинички одговор, подобрувањето кај поедини пациенти може да се постигне со постепено зголемување на дозата, најмногу до 60 mg пароксетин на ден. Пациентите со панично нарушување треба да се лекуваат доволно долго за да исчезнат симптомите на болеста. Тоа може да биде период од неколку месеци или уште подолго.

Социјално Анксиозно Нарушување / Социјална Фобија

Препорачана доза е 20 mg пароксетин на ден.

Ако и по неколку недели терапија со препорачаната доза на пароксетин нема соодветен клинички одговор, подобрувањето кај поедини пациенти може да се постигне со постепено зголемување на дозата, најмногу до 50 mg пароксетин на ден. Лекарот треба редовно да ја евалуира корисноста на примената кај пациенти кои подолго време го употребуваат лекот.

Генерализирано Анксиозно Нарушување

Препорачана доза е 20 mg пароксетин на ден.

Ако и по неколку недели терапија со препорачаната доза на пароксетин нема соодветен клинички одговор, подобрувањето кај поедини пациенти може да се постигне со постепено зголемување на дозата, најмногу до 50 mg пароксетин на ден. Лекарот треба редовно да ја евалуира корисноста од примената кај пациенти кои подолго време го употребуваат лекот

Посттрауматско Стресно Нарушување

Препорачана доза е 20 mg пароксетин на ден.

Ако и по неколку недели терапија со препорачаната доза на пароксетин нема соодветен клинички одговор, подобрувањето кај поедини пациентиможе да се постигне со постепено зголемување на дозата, најмногу до 50 mg пароксетин на ден. Лекарот треба редовно да ја евалуира корисноста од примената кај пациенти кои подолго време го употребуваат лекот.

Општи Информации

Симптоми поврзани со прекинот на употребата на пароксетин: Потребно е да се избегнува нагло прекинување на употребата. Во спроведени клинички испитувања, применет е режим на постепено намалување на дозата за по 10 mg на ден во неделни интервали. Доколку за време на намалувањето или по прекинот на терапијата се јават симптоми кои пациентот тешко ги поднесува, треба да се разгледа можноста за повторна употреба на претходно пропишаната доза. Потоа, лекарот може да продолжи со намалувањето на дозата, но со уште подолги временски интервали.

Дозирање кај посебни групи на пациенти

– Постари лица Кај постарите пациенти се јавува зголемена концентрација на пароксетин во плазмата, но опсегот на концентрациите со совпаѓа со оној забележен кај помладите пациенти. Лекувањето треба да започне со почетна доза како кај возрасните, а потоа може да се зголемува до максимална доза од 40 mg пароксетин на ден.

– Деца и адолесценти (7-17 години) Пароксетин не е наменет за лекување на деца и адолесценти бидејќи контролираните клинички испитувања упатуваат на поврзаност на пароксетин и зголемениот ризик за суицидално однесување и непијателство . Исто така, испитувањата не е докажале терапевтска ефикасност кај овааа популација.

– Деца помлади од 7 години Примената на пароксетин кај деца помлади од 7 години не е испитувана. Пароксетин не е наменет за лекување на оваа старосна група, сè додека не се утврди неговата безбедност и ефикасност.

– Пациенти со нарушена ренална / хепатална функција Во плазмата на пациентите со тешко нарушена ренална функција (креатинин клиренс помал од 30 ml/min) или хепатална функција, се јавуваат зголемени концентрации на пароксетин. Затоа дозата треба да се сведе на долната граница од препорачаниот опсег на дозирање.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 20 mg пароксетин (во форма на пароксетин
хидрохлорид хемидат), помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 30 mg пароксетин (во форма на пароксетин
хидрохлорид хемидат), помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Пароксетин се употребува за лекување на:
– тешки депресивни епизоди,
– опсесивно-компулзивно нарушување,
– панично нарушување со или без агорафобија,
– социјално анксиозно нарушување/социјалнa фобиja,
– генерализирано анксиозно нарушување,
– посттрауматско стресно нарушување.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Позната преосетливост кон пароксетин или кон некои од помошните состојки на лекот.
Пароксетин е контраиндициран во комбинација со инхибиторите на моноаминооксидазата (MAO инхибитори). Во исклучителни случаи, линезолид (антибиотик кој е реверзибилен неселективен МАО инхибитор) може да се даде во комбинација со пароксетин, но со внимателно следење на симптомите на серотонински синдром и следење на крвниот притисок.
Терапија со пароксетин може да започне:
– 2 недели по прекин на терапијата со иреверзибилни МАО инхибитори или
– најмалку 24 часа по прекин на терапијата со реверзибилни МАО инхибитори (на пр. моклобемид, линезолид, метилтиониоум хлорид-метиленско сино).
Треба да помине најмалку 1 недела помеѓу прекинот на терапијата со пароксетин и почетокот на терапијата со било кој МАО инхибитор.
Пароксетин не смее да се употребува во комбинација со тиоридазин бидејќи, како и сите други лекови кои го инхибираат хепаталниот ензим CYP450 2D6, пароксетин може да го зголеми нивото на тиоридазин во плазмата. Поединечната употреба на тиоридазин може да го продолжи QТ интервалот со придружна појава на сериозни вентрикуларни аритмии како што е torsades de pointes и на ненадејна смрт.
Пароксетин не смее да се употребува истовремено со пимозид

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 20 mg (3 блистера со по 10 таблети).
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 30 mg (3 блистера со по 10 таблети).