fbpx

Теразосин

Terazosin 
Таблети 2 mg,

Таблети 5 mg
ATC G04C A03
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


За перорална примена.

Дозата на теразосин треба да се прилагоди во зависност од одговорот на пациентот.

Водич за дозирање:

Почетна доза
Најниска почетна доза за сите пациенти е 1 mg пред спиење и не треба да се надминува во тек на првата недела од третманот. Препораките за почетното дозирање треба строго да се почитуваат, за да се минимизира можноста за појава на акутни хипотензивни епизоди по примање на првата доза.

Последователни дози:

Третман на Блага до Умерена Хипертензија

Единечната дневна доза може да се зголеми со удвојување на дозата во неделни интервали за да се постигне саканиот одговор. Дозата на одржување треба да се прилагоди во зависност од одговорот на пациентот. Доза од 2 mg дневно може да биде доволна со зголемувања до 10 mg дневно, доколку е неопходно (клиничките студии ја подржуваат употребата на дози од 2 mg до 10 mg како доза на одржување). Максималната дневна доза на теразосин изнесува 20 mg и истата не треба да се надминува.

Примена со Тиазидни Диуретици и Други Антихипертензивни Лекови за Третман на Хипертензија

При додавање на тиазидни диуретици или други антихипертензивни лекови дозата на теразосин треба да се намали или да се прекине и да се ретитрира доколку е потребно. Претпазливост е потребна при примена на теразосин со тиазидни диуретици или други антихипертензивни лекови поради можноста од појава на хипотензија.

Третман на Бенигна Хиперплазија на Простата (БХП)

Дозта може да се зголеми со удвојување на дозата во неделни или двонеделни интервали за да се постигне саканото намалување на симптомите. Вообичаена доза на одржување е 5 mg до 10 mg еднаш дневно. Подобрување на симптомите се забележува најрано две недели по започнување на третманот со теразосин. Нема доволно податоци кои покажуваат дека со дози над 10 mg еднаш дневно ќе се добие дополнително ублажување на симптомите. Третманот треба да започне со доза од 1 mg дневно во тек на 7 дена, 2 mg дневно во тек на 14 дена и 5 mg дневно во тек на 7 дена. Одговорот кон третманот треба да се преиспита после 4 недели. При секој чекор на титрација на дозата може да се јават минливи несакани дејства. Доколку некое несакано дејство перзистира, треба да се земе во предвид намалување на дозата.

Дозирање кај Ренална Инсуфициенција

Фармакокинетските студии укажуваат дека кај пациентите со нарушена ренална функција не е потребно прилагодување на дозата

Дозирање кај Деца и Адолесценти

Нема податоци за безбедноста и ефикасноста на теразосин кај деца и адолесценти под 18 години. Поради тоа, не се препорачува примена на теразосин кај оваа популација.

Дозирање кај Постари Пациенти

Фармакокинетските студии укажуваат дека кај постарите пациенти не е потребно прилагодување на дозата. Меѓутоа, поголема претпазливост е потребна при титрација на дозата на теразосин. Доколку примената на лекот е прекината во тек на неколку дена, третманот треба повторно да се воведе со примена на почетниот дозен режим.

Дозирање кај Хептална Инсуфициенција

Потребна е посебна претпазливост при титрација на дозата на теразосин кај пациенти со нарушена хепатална функција, заради тоа што, теразосин екстензивно се метаболизира во хепарот и главно се екскретира преку билијарниот тракт. Бидејќи нема клиничко искуство кај пациенти со тешко хепатално нарушување, не се препорачува примена на теразосин кај оваа популација.

Начин на Примена

Првата дефинирана доза на лекот треба да се земе навечер пред спиење. Следните дози на лекот со истата јачина може да се земаат наутро. Таблетите треба да се земаат со доволна количина на течност (пример со 1 чаша вода). Третманот на хипертензија со теразосин е долготраен, поради што може да се прекине само по совет на лекар. Доколку е неопходно да се прекине третманот со теразосин, дозата треба да се ретитрира започнувајќи со 1 mg теразосин, навечер пред спиење.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 2 mg теразосин (во форма на теразосин хидрохлорид дихидрат), помошни супстанции.
1 таблета содржи 5 mg теразосин (во форма на теразосин хидрохлорид дихидрат), помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Теразосин е индициран за:
• третман на блага до умерена хипертензија,
• симптоматски третман на уринарна опструкција предизвикана од бенигна хиперплазија на простата (БХП).

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Теразосин е контраиндициран кај:
• Пациенти со позната преосетливост кон теразосин, кон други квиназолини (пример празосин, доксазосин, алфузосин, индорамин или тамсулозин) или кон било која од помошните супстанции на лекот.
• Кај пациенти со историја на миктурациона синкопа.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 таблети од 2 mg (3 блистера со по 10 таблети).
Кутија со 30 таблети од 5 mg (3 блистера со по 10 таблети).