Политика квалитета 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

У складу са мисијом и дугорочним циљевима, „РЕПЛЕК АД Скопље“ успоставља ову Политику квалитета и животне средине, којом се изражава и документује њена посвећеност квалитету пословања и услуга које пружа, заштити животне средине, задовољавању захтева потрошача, потребе и очекивања пословних партнера, интересе акционара и запослених и других заинтересованих страна. 

Из развојне визије руководства „РЕПЛЕК АД Скопље“ произилази и прихваћена обавеза и посвећеност успостављању и сталном унапређењу система управљања квалитетом и животном средином, у складу са важећом законском регулативом и међународним стандардима ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 

„РЕПЛЕК АД Скопље“ примењује интегрисан систем управљања квалитетом и животном средином, током имплементације свих успостављених процеса за велепродају лекова, лекова без рецепта (OTC), додатака исхрани, козметике, хране за посебне потребе, дезинфекционих средстава и производи од канабиса. 

„РЕПЛЕК АД Скопље“ своју визију, мисију и стратешке циљеве остварује испуњавањем планова и програма у правцу: 

 • Брига о здрављу и потребама крајњих корисника, обезбеђивањем дистрибуције безбедних, квалитетних и ефикасних производа; 
 • Одржавање постојећих заступништва и обогаћивање асортимана, кроз нове продајне салоне за програме реномираних светских произвођача лекова; 
 • Јачање односа са пословним партнерима који испуњавају услове у погледу квалитета производа, кроз развијање и унапређење сарадње; 
 • Брига о потребама запослених кроз одржавање њихове материјалне сигурности и стварање безбедних и пријатних услова за рад, њихово континуирано образовање, оспособљавање и усавршавање; 
 • Привлачење и ангажовање нових, младих, амбициозних и перспективних кадрова са могућностима за напредовање у каријери; 
 • Брига за одржавање еколошки чисте и здраве животне средине; 
 • Идентификовање свих аспеката који се односе на животну средину и предузимање специфичних мера за оне који су значајни за заштиту животне средине 
 • Трајна обавеза смањења загађења и предузимања мера за његово спречавање; 
 • Развијање свести о уштеди ресурса и енергије, смањењу употребе штетних материја и смањењу количине штетног отпада; 
 • Рационализација и повећање ефикасности у пословању, кроз стално унапређење система управљања квалитетом; 
 • Унапређење еколошких перформанси, кроз стално унапређење система управљања животном средином; 
 • Пословање се одвија у складу са важећим законодавством, релевантним законима у Републици Северној Македонији и захтевима међународних конвенција, протокола и споразума са домаћим и страним партнерима. 

Политика квалитета и заштите животне средине доступна је свим запосленима, заинтересованим странама и јавности. 

Скопље, новембар 2022 

РЕПЛЕК АД 

Душан Пецовски, 

Генерални директор